فرهنگ و هنر

فرهنگ ایران به عنوان یکی از قدیمی ترین تمدنهای مسکونی در جهان ، با قرنها سنت غنی شده است. سالها تجارت ، فتوحات و تهاجمات ، فرهنگ متمایزی را با تأثیرات بی شماری از هر طرف ایجاد کرد ، و در نتیجه یک هویت ملی و فرهنگ اولیه ، غنی از نمادگرایی ایجاد شد. دین در بسیاری از جنبه های جامعه ایران نقش مهمی دارد – سیستم های حقوقی و آموزشی ، لباس ، ازدواج ، معماری ، هنر و رسانه تحت تأثیر قرار می گیرند. از آنجا که ایران یک ملت اسلامی است ، بازدید کنندگان می توانند انتظار داشته باشند که ویژگی های اسلام را در سراسر خاک ایران مشاهده کنند. مساجد ، اذان ، حجاب و رعایت ماه رمضان به راحتی مورد توجه قرار می گیرند ، اگرچه شبکه پیچیده ای از قوانین ، آداب و رسوم در طول روز وجود دارد.

اگرچه جمعیت ایران عمدتا جوان و متمرکز در محیط شهری است ، اما سنت های غنی هنری ایرانی در ایران معاصر زنده است ، بیشتر معماری ، غذاهای سبک ، صنایع دستی و شعرهای عامه پسند ایران که ریشه در ایران باستان دارد. مهمان نوازی ایرانی شهرت جهانی دارد؛ صداقت ، ادب و سخاوت روحیه میزبانان ایرانی آنها اغلب تحت تأثیر قرار می گیرد.

عکس های هنر و فرهنگ